Deze Disclaimer / Privacy Statement informeert u over de wijze waarop informatie, die u verstrekt via onze website(s), wordt verzameld, gebruikt en doorgegeven. Lees alle gegevens met betrekking tot onze Privacy Statement/ Disclaimer aandachtig door voordat u gebruik maakt van informatie op de website(s) of zelf gegevens via onze website(s) verstrekt.

UW INSTEMMING

Door deze site te gebruiken verklaart u zich akkoord met de bepalingen van deze Disclaimer / Privacy Statement. Telkens wanneer u informatie verstrekt via deze site stemt u in met het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van die informatie in overeenstemming met deze Disclaimer / Privacy Statement.

ACTIEVE INFORMATIEVERGARING

Zoals veel websites verzamelt deze site op actieve wijze informatie van bezoekers door bepaalde vragen te stellen en door bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail. De aldus verstrekte informatie kan persoonsgegevens bevatten (d.w.z. informatie die direct tot uw persoon te herleiden is zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens enz.). Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in ons klantenbestand, zodat wij u kunnen informeren over interessante aanbiedingen. Indien u dit niet wenst, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via e-mail info@automotiveinsiders.nl. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons kenbaar te maken. Wij verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden, tenzij u ons hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven. Wij kunnen uw persoonsgegevens vrijgeven indien wij hiertoe worden verplicht op grond van wettelijke bepalingen of een gerechtelijk bevel of overheidsbesluit.

TOEGANG EN CORRECTIE

Om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens accuraat, actueel en compleet blijven, kunt u contact met ons opnemen over incorrecte gegevens. Wij zullen de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben en die u ons op een eerder tijdstip via deze website hebt verschaft dan bijwerken of corrigeren.

PASSIEVE INFORMATIEVERGARING

Wanneer u door een website navigeert, kan bepaalde informatie op passieve wijze worden verzameld (d.w.z. zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt) door middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals Internet protocol-adressen, ‘cookies’, Internet labels en navigatiegegevens. Deze site maakt gebruik van Internet Protocol-adressen (IP-adressen). Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer toegewezen wordt door uw Internet Service Provider teneinde u toegang te verlenen tot het Internet. Een IP-adres wordt over het algemeen niet beschouwd als behorende tot persoonsgegevens, aangezien een IP-adres doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens wanneer u een verbinding met het Internet tot stand brengt) en niet statisch (horend bij de computer van een bepaalde gebruiker) is. Wij maken gebruik van uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, om statistische informatie te verzamelen, om de snelste verbinding tussen uw computer en onze site te bepalen en om de site te beheren en te verbeteren. Een ‘cookie’ is een stuk informatie dat een website naar uw webbrowser stuurt om de site in de toekomst in staat te stellen bepaalde informatie en voorkeuren van eerdere bezoeken te herinneren. ‘Session cookies’ zijn tijdelijke cookies die gewist worden zodra u uw webbrowser afsluit of uw computer uitzet. Deze cookies worden gebruikt om het navigeren op websites te verbeteren en om statistische informatie te verzamelen. ‘Persistent cookies’ zijn cookies van meer permanente aard die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en daar blijven tenzij u deze cookies wist. Persistent cookies worden gebruikt met het oog op het opnieuw oproepen van eerder verstrekte informatie (zoals wachtwoorden), het achterhalen welke onderdelen van de website bezoekers het meest waardevol vinden en het aanpassen van de website aan uw voorkeuren. Op deze site worden cookies voornamelijk gebruikt om uw standaardvoorkeuren op te slaan. U kunt uw browser zodanig instellen dat u op de hoogte wordt gebracht wanneer u een cookie ontvangt en zelf kunt besluiten of u dit toelaat. U kunt uw browser ook zodanig instellen dat alle cookies worden tegengehouden, maar u dient zich te realiseren dat u hiermee het gebruik van onze website of diensten mogelijk beperkt. Meer informatie over cookies vindt u op www.cookiecentral.com/faq. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen wij de door u via deze site verstrekte informatie gebruiken om de inhoud van onze site te verbeteren, om de site aan uw wensen aan te passen, om op uw verzoek informatie te verstrekken, voor onze marketing- en onderzoeksactiviteiten, en voor de doeleinden die in deze Disclaimer / Privacy Statement worden vermeld.

GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

De inhoud van deze website is slechts ter algemene informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. De informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Automotive Insiders B.V. betracht bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van deze site uiterste zorgvuldigheid. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

VERBINDINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij geen controle uitoefenen over deze websites en dat onze Disclaimer / Privacy Statement niet van toepassing is op deze websites. Wij raden u aan telkens wanneer u een website bezoekt, de Disclaimer / Privacy Statement van de betreffende website te raadplegen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien met betrekking tot de website en de op de website gepresenteerde informatie rusten bij Automotive Insiders B.V. en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan (een deel van) voornoemde informatie op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken dan wel te bewerken (electronisch, mechanisch of anderszins), zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Automotive Insiders B.V.

INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Automotive Insiders B.V. niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Automotive Insiders B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

ONLINE COMMUNICATIE

Berichten die u per e-mail stuurt aan Automotive Insiders B.V. kunnen onderschept of op andere wijze gemanipuleerd worden. Automotive Insiders B.V. raadt u aan geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Automotive Insiders B.V. te sturen. Indien u er voor kiest toch berichten per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

BEVEILIGING

Automotive Insiders B.V. treft alle redelijke maatregelen om het verzenden van persoonsgegevens vanuit uw computer naar onze site te beschermen, alsook om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, wijziging of vernietiging. U dient zich echter te realiseren dat Internetverkeer nooit 100% veilig of storingsvrij is, en dat geldt met name voor het zenden van e-mails van en naar deze site. U dient daarom zorgvuldig te overwegen welke informatie u ons per e-mail toestuurt. Verder is het uw eigen verantwoordelijkheid om wachtwoorden, identificatienummers en andere toegangsmodaliteiten geheim te houden en te beschermen.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Automotive Insiders B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten of voor schade die is veroorzaakt door of verband houdt met de website. Onder andere wijst Automotive Insiders B.V. nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Automotive Insiders ten allen tijde slechts aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag dat haar verzekeraar in voorkomend geval uitkeert, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Iedere verdere aansprakelijkheid, waaronder voor indirecte of gevolgschade, wordt uitgesloten evenals de toepasselijkheid van artikel 7:407 BW.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website is de geldende Nederlandse en Europese wetgeving van toepassing. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de toepassing van de betreffende wetten en de bijbehorende bepalingen alsmede onze Disclaimer / Privacy Statement.

WIJZIGINGEN

Automotive Insiders B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze Disclaimer / Privacy Statement) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. U verklaart zich ook met dergelijke herzieningen akkoord en dient deze pagina derhalve regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de meest actuele bepalingen waaraan u gebonden bent. Indien de gewijzigde Disclaimer/Privacy Statement op enigerlei wijze niet van toepassing kan worden verklaard, geldt de eerdere versie van de Disclaimer / Privacy, tenzij dit in redelijkheid niet van Automotive Insiders kan worden verlangd.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De Algemene Voorwaarden van Automotive Insiders B.V. maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Automotive Insiders en de wederpartij, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst. U kunt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden van Automotive Insiders B.V. downloaden op onze website of bij ons opvragen.

PRIVACY

Automotive Insiders legt van haar abonnees en klanten in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst en om abonnees en klanten te informeren over relevante producten en diensten van de uitgever en van zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken.

STATISCHE GEGEVENS OM DE EFFECTIVITEIT VAN ADVERTENTIES TE METEN

Deze gegevens worden via een Facebook Pixel verwerkt door Facebook.

Bewaartermijn: 7 jaar

Reden: Effectiviteit van advertenties meten (het percentage mensen dat via een advertentie op de website terecht komt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief en/of een evenement) en vergelijken met eerdere resultaten.

TOT SLOT

Mocht u na het lezen van deze Privacy Statement/Disclaimer nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website(s), neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met Automotive Insiders B.V.

Automotive Insiders BV
Minervum 7420
4817 ZG Breda
Tel.: 076 578 06 36
Fax: 076 578 06 35

Email: post@automotiveinsiders.nl