Algemene voorwaarden van Automotive Insiders B.V. gevestigd te Raadhuisstraat 1a – 4835 JA Breda.

Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en de navolgende bijzondere bepalingen:

– Bijzondere Bepalingen Automotive Insiders Sociëteit

De algemene bepalingen zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de bijzondere bepalingen wordt afgeweken.

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 • Automotive Insiders: Automotive Insiders B.V., gevestigd te Breda;
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Automotive Insiders diensten en/of leveringen verricht, dan wel met wie Automotive Insiders een overeenkomst aangaat of met wie Automotive Insiders in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Automotive Insiders en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
 • Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die aan een evenement deelneemt op grond van een overeenkomst met betrekking tot de deelname aan een evenement.
 • Sociëteitslid: iedere natuurlijke of rechtspersoon met een abonnement op de Automotive Insiders Sociëteit;
 • Evenement: een (mede) door Automotive Insiders georganiseerd evenement, congres, sessie, sociëteitsbijeenkomst of enig andere bijeenkomst, niet zijnde een cursus;
 • Cursist: iedere natuurlijke persoon die aan een cursus deelneemt op grond van een overeenkomst met betrekking tot de deelname aan een cursus.
 • Cursus: een (mede) door Automotive Insiders georganiseerde cursus, training, workshop of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 • In company-cursus: cursus met deelname van cursisten uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie en gegeven in het bedrijf en/of organisatie van Opdrachtgever.
 • Opdracht: iedere opdracht van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook .
 • Aanmelding: een door de Opdrachtgever ingestuurd (electronische) aanmeld- of inschrijfformulier, een email- of faxbericht of een anderszins (schriftelijk) stuk waaruit de aanmelding casu quo inschrijving van een deelnemer of een cursist voor een evenement of cursus blijkt. Het insturen van de aanmelding door de Opdrachtgever, kan per post, fax, email of internet geschieden.
 • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. Behoudens wanneer, mede gezien de aard van de overeengekomen of overeen te komen prestaties, andere algemene voorwaarden van Automotive Insiders van toepassing zijn, maken deze Voorwaarden deel uit van alle Overeenkomsten en zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Automotive Insiders en Opdrachtgever, Deelnemer of Cursist, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door een bevoegde vertegenwoordiger van Automotive Insiders.
 2. Door met Automotive Insiders een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door Automotive Insiders gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

 

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 1. Alle door Automotive Insiders gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
 2. Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient Automotive Insiders derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en gelegenheid te worden geboden alsnog te presteren, alvorens Automotive Insiders in verzuim raakt.

 

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Automotive Insiders komt tot stand:

 1. In het geval van een aanbieding van Automotive Insiders welke een termijn voor aanvaarding bevat, door de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen voormelde termijn. Om gebruik te kunnen maken van deze aanbieding dient de aanvaarding van Opdrachtgever uiterlijk op de laatste dag van de aanbieding kenbaar te zijn gemaakt aan Automotive Insiders.
 2. In het geval van een vrijblijvende aanbieding (zonder termijn) van Automotive Insiders, door de schriftelijke aanvaarding hiervan door Opdrachtgever, met dien verstande dat Automotive Insiders het recht heeft om deze aanbieding binnen twee werkdagen na ontvangst te herroepen.
 3. In het geval Opdrachtgever een aanbieding van Automotive Insiders mondeling heeft aanvaard, dan komt de overeenkomst mede tot stand, na verzending van de eenzijdig schriftelijke (per post, fax of email) bevestiging daarvan door Automotive Insiders.
 4. In het geval van een evenement, door de verzending van de bevestiging van deelname door Automotive Insiders volgend op een door Opdrachtgever ingestuurde aanmelding. Automotive Insiders kan de bevestiging per post, fax of email verzenden. Slechts volledig en correct ingevulde antwoordkaarten en aanmeld- of inschrijfformulieren kunnen door Automotive Insiders in behandeling worden genomen.
 5. In het geval van een cursus:
 6. Door de verzending van de bevestiging van deelname door Automotive Insiders volgend op een door Opdrachtgever ingestuurde aanmelding. Automotive Insiders kan de bevestiging per post, fax of email verzenden. Slechts volledig en correct ingevulde aanmeld- of inschrijfformulieren kunnen door Automotive Insiders in behandeling worden genomen.B. Het retourneren door Opdrachtgever van een door Automotive Insiders én Opdrachtgever ondertekende offerte of opdrachtbevestiging van Automotive Insiders.
 7. Behoudens het in de vorige leden bepaalde komt een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Automotive Insiders tot stand door de schriftelijke aanvaarding van Automotive Insiders van een opdracht van Opdrachtgever. Een overeenkomst komt tevens tot stand als Automotive Insiders uitvoering geeft aan een opdracht.
 8. Wijzigingen in alle overeenkomsten zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en voor zover het schriftelijke stuk is ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Automotive Insiders.
 9. Automotive Insiders kan van alle daarvoor in aanmerking komende contacten met Opdrachtgever contactrapporten opmaken zoals debriefings en gespreksverslagen, welke ter akkoordbevinding aan Opdrachtgever zullen worden toegezonden. Wanneer Opdrachtgever niet binnen vier werkdagen na toezending schriftelijk heeft gereageerd, wordt het desbetreffende rapport als correct beschouwd en zullen beide partijen daaraan zijn gebonden.

  

ARTIKEL 5: BEGROTING

 1. Automotive Insiders maakt desgewenst een begroting met betrekking tot een opdracht, waarin in het kort de voorgestelde werkwijze wordt aangegeven en een prijs wordt begroot.
 2. De begroting bevat een specificatie naar honorarium (op basis) van de door Automotive Insiders gehanteerde uurtarieven en alle bijkomende kosten. De begroting kan tevens op projectbasis opgesteld worden.
 3. Wanneer bij het opstellen van de begroting bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of het gevolg zijn van correcties en/of wijzigingen of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie of als stelpost worden opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt dan achteraf en in redelijkheid.
 4. De begroting kan door Automotive Insiders worden gewijzigd wanneer en voor zover deze is gebaseerd op omstandigheden of feiten die nadien zijn gewijzigd.
 5. Automotive Insiders is gerechtigd om de afgegeven begroting zonder voorafgaand overleg met maximaal 10% te overschrijden.
 6. Opdrachtgever zal de begroting van Automotive Insiders binnen vijf werkdagen na verzending ter goedkeuring tekenen en aan Automotive Insiders retourneren. Begrotingen die niet tijdig zijn geretourneerd, worden als goedgekeurd beschouwd.
 7. Indien op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden door Automotive Insiders worden verricht voordat de hier bedoelde goedkeuringsprocedure van de begroting is voltooid, zal Automotive Insiders gerechtigd zijn haar honorarium en kosten in redelijkheid door te berekenen, ook indien deze niet in de begroting zijn begrepen of een goedgekeurde begroting niet tot stand komt.

  

ARTIKEL 6: PRIJZEN

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventueel transport-, verblijfs- reis- en portokosten, tenzij anders vermeld.
 2. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht. In de cursusprijs zijn de kosten voor het informatiepakket casu quo cursusmateriaal begrepen, tenzij anders vermeld.
 3. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. Als onvoorziene omstandigheid wordt ondermeer beschouwd aanpassing van de toepasselijke BTW voorschriften.
 4. In afwijking van het gestelde in artikel 4 lid 7 heeft Automotive Insiders het recht prijsverhogingen van derden, voor zover na de aanbieding bekend geworden, aan opdrachtgever door te berekenen.
 5. Alhoewel Automotive Insiders steeds de nodige zorgvuldigheid betracht bij het communiceren en formuleren van haar aanbiedingen en prijzen, kan Opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van de gegevens ontlenen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  

ARTIKEL 7: BETALING EN OPSCHORTING

 1. Betaling door de Opdrachtgever van de door Automotive Insiders verzonden factuur dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk in geval van een evenement of cursus twee dagen voor aanvang van de (eerste) dag van het evenement of de cursus, zonder enig recht op korting of verrekening.
 2. Zodra en zolang Opdrachtgever niet al hetgeen is verschuldigd, tijdig zal hebben voldaan, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is en is hij daarvoor vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening een ‘boeterente’ verschuldigd bestaande uit de wettelijke rente vermeerderd met 3%.
 3. Alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten welke door Automotive Insiders ter invordering van openstaande gelden worden gemaakt, komen voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever bij verzuim aan Automotive Insiders een minimaal bedrag verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150 ongeacht, indien de werkelijke kosten hoger zijn, zijn gebondenheid tot betaling van het meerdere.
 4. Indien voor de aanvang van het evenement of de cursus niet de volledige betaling van het factuurbedrag door Automotive Insiders is ontvangen, dan is de Deelnemer of Cursist niet gerechtigd aan het evenement casu quo de cursus deel te nemen, zonder dat dit de Opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van het volledige factuurbedrag plus eventuele bijkomende kosten.
 5. Betalingen dienen te geschieden op de door Automotive Insiders geannonceerde of anderszins aangegeven bankrekening c.q. girorekening.
 6. Automotive Insiders is te allen tijde gerechtigd, ongeacht hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen, zekerheid voor de nakoming van de financiële verplichtingen van Opdrachtgever te eisen, waaronder mede begrepen een bankgarantie. Opdrachtgever zal in redelijkheid daaraan moeten meewerken.
 7. Automotive Insiders is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, in geval Opdrachtgever in gebreke is met enige verplichting jegens Automotive Insiders, daaronder begrepen het stellen van de gevraagde zekerheid als bedoeld in het vorige lid.

ARTIKEL 8: WEIGERING, UITSLUITING, VERVANGING

 1. Automotive Insiders behoudt zich het recht voor om een aanmelding te weigeren indien het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen overschrijdt;
 2. Automotive Insiders behoudt zich het recht voor een aanmelding te weigeren zonder opgaaf van reden.
 3. Een aanmelding is persoonsgebonden en kan derhalve niet zonder toestemming van Automotive Insiders onderling worden geruild of aan een ander worden overgedragen.
 4. Automotive Insiders heeft het recht zonder opgave van redenen een deelnemer of cursist voor aanvang van het evenement of de cursus van deelname uit te sluiten, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door het aan Automotive Insiders betaalde bedrag. Automotive Insiders is niet gehouden tot betaling van andere vergoedingen of kosten.
 5. Automotive Insiders behoudt zich het recht voor om een deelnemer of cursist die meer dan 1 uur te laat komt toegang tot het evenement of de cursus te weigeren, indien dit naar het oordeel van Automotive Insiders een verstorende invloed heeft op het evenement of de cursus, in welk geval de Opdrachtgever geen recht heeft op enige terugbetaling. Automotive Insiders is tevens niet gehouden tot betaling van andere vergoedingen of kosten.
 6. Automotive Insiders behoudt zich het recht voor om een deelnemer of cursist die zich misdraagt uit het evenement of de cursus te verwijderen indien de misdraging naar het oordeel van Automotive Insiders een verstorende invloed heeft op het evenement of de cursus, in welk geval de Opdrachtgever geen recht heeft op enige terugbetaling. Automotive Insiders is tevens niet gehouden tot betaling van andere vergoedingen of kosten.
 7. Automotive Insiders is te allen tijde gerechtigd een docent, trainer, leider of voorzitter door haar met de uitvoering van het evenement of de cursus belast, te vervangen door een andere docent, trainer, leider of voorzitter.

 

 ARTIKEL 9: VERPLAATSING, ANNULERING, VERHINDERING

 1. Automotive Insiders behoudt zich te allen tijde het recht voor om een evenement of een cursus te annuleren of te verplaatsen indien er onvoldoende deelnemers of cursisten zijn of in geval van overmacht. Automotive Insiders sluit iedere aansprakelijkheid voor het niet doorgaan of later plaatsvinden van een evenement of een cursus uit.
 2. Indien Automotive Insiders een evenement of cursus annuleert, zal zij indien mogelijk aan Opdrachtgever een alternatief aanbieden. Alleen als Opdrachtgever hiervan geen gebruik wenst te maken wordt het factuurbedrag voor zover dat reeds is voldaan gerestitueerd. Automotive Insiders is in geen geval gehouden tot betaling van andere vergoedingen of kosten.
 3. Annulering door de Opdrachtgever, Deelnemer of Cursist van de aanmelding dient schriftelijk te gebeuren. De datum van ontvangst door Automotive Insiders van de annulering geldt als annuleringsdatum. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt bij annulering het volgende:
 4. Bij annulering tot 60 dagen voorafgaand aan de dag van de cursus is Automotive Insiders gerechtigd alle ontwikkelings- en voorbereidingskosten die tot op het moment van annulering gemaakt zijn, in rekening te brengen, maar zullen geen verdere kosten in rekening worden gebracht;B. Bij annulering tot 30 dagen voorafgaand aan de dag van het evenement of de cursus wordt door Automotive Insiders 75% van het factuurbedrag als annuleringskosten in rekening gebracht;C. Bij annulering tot 14 of minder dagen voorafgaand aan de dag van het evenement of de cursus wordt door Automotive Insiders 100% van het factuurbedrag als annuleringskosten in rekening gebracht;

  D. Indien het evenement of de cursus na het aanmelden binnen 14 dagen plaatsvindt vervalt het annuleringsrecht.

 5. Een in company-cursusdagdeel kan door Opdrachtgever tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken – en langer dan een (1) week – voorafgaand aan de afgesproken datum wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is door Opdrachtgever het volledige factuurbedrag verschuldigd.
 6. Automotive Insiders behoudt zich het recht voor zich uit een opdracht terug te trekken of een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, indien, op grond van omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken (overmacht) nakoming door Automotive Insiders zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, zonder dat Automotive Insiders tot enige schadeloosstelling gehouden is.
 7. Indien Automotive Insiders bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 ARTIKEL: 10 ONTBINDING

 1. Automotive Insiders kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
 2. De wederpartij surséance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;B. De wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit,
  anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;

  C. De wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door Automotive Insiders hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;

  D. Automotive Insiders de verlening van de betreffende dienst of de levering van het product staakt.

 3. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan Automotive Insiders bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

 

ARTIKEL 11: JUISTHEID VAN GEGEVENS

Automotive Insiders mag vertrouwen op de juistheid, c.q. de volledigheid van de gegevens zoals door Opdrachtgever verstrekt bij de opdracht en/of aanmelding en/of overige informatieverschaffing door Opdrachtgever. Voor eventuele schadelijke of nadelige gevolgen naar aanleiding van onjuistheden c.q. onvolledigheden zal Opdrachtgever aansprakelijk zijn.

 

 ARTIKEL 12: AUTEURSRECHT EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten tot bescherming van prestaties die rusten op of verbonden zijn met alle (mede) door Automotive Insiders georganiseerde evenementen en/of cursussen en/of overige werkzaamheden of die rusten op of verbonden zijn met door of namens Automotive Insiders uitgegeven publicaties, verstrekte documentatie of overige uitingen en (audiovisuele) materialen (inclusief software), waaronder alle folders, brochures, cd-roms, boeken etc, rusten bij Automotive Insiders en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan (een deel van) voornoemde documentaties, publicaties en materialen op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken dan wel te bewerken (electronisch, mechanisch of anderszins), zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar. Voorts is het zonder voorafgaande toestemming van Automotive Insiders niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken (electronisch, mechanisch of anderszins) van door Automotive Insiders georganiseerde evenementen en/of cursussen en/of overige bijeenkomsten of een gedeelte daarvan.
 2. De overeenkomst met de Opdrachtgever strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom ten aanzien van de door of namens Automotive Insiders aangeboden informatie, noch enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 3. Deelnemer verleent onvoorwaardelijk en exclusief toestemming voor het gebruik van zijn/haar bijdrage aan het door Automotive Insiders georganiseerde ten behoeve van audiovisuele producties, zoals vastgelegd in de quitclaim/verklaring medewerking, gepubliceerd onder creative commons licentie. Onder gebruik voor de productie wordt begrepen: iedere vorm van vermenigvuldiging, verspreiding en/of vertoning daarvan, alsmede het gebruik in complicaties betreffende producties van Automotive Insiders. Tevens verleen ik toestemming tot het gebruik van mijn naam en/of van terzake de productie opgenomen en mij betreffende beeld- en/of geluidsmateriaal, voor promotiedoeleinden met betrekking tot de productie.

 

 ARTIKEL 13: KLACHTEN

 1. De Opdrachtgever dient een eventuele klacht met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of een met de overeenkomst samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na de datum van de verzending van de bevestiging of uiterlijk binnen 8 dagen na het tijdstip van ontdekking van een eventueel gebrek in de prestatie, dan wel binnen 8 dagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, en deze te richten aan de algemeen directeur van Automotive Insiders. Aangaande de klacht zal een schriftelijke reactie volgen.
 2. Klachten met betrekking tot de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.
 3. Indien Opdrachtgever een consument of eenmanszaak is, dient in plaats van de termijn van 8 dagen, vermeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, een termijn van 2 maanden te worden gelezen.

 

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID/SCHADEBEPERKING

 1. Automotive Insiders! is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten of voor schade die is veroorzaakt door of verband houdt met een overeenkomst, opdracht, aanmelding, evenement, cursus of andersoortig handelen, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid door Automotive Insiders.
 2. Automotive Insiders ten allen tijde slechts aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag dat haar verzekeraar in voorkomend geval uitkeert, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Iedere verdere aansprakelijkheid, waaronder voor indirecte of gevolgschade, wordt uitgesloten evenals de toepasselijkheid van artikel 7:407 BW.
 3. Alle informatie terzake van een overeenkomst, evenement, cursus of enige publicatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen Automotive Insiders, sprekers, cursusleiders en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Automotive Insiders, sprekers, cursusleiders en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. De inhoud van advertenties, banners of andersoortige (electronische) dragers van commerciële boodschappen is samengesteld door of namens derden en wordt door Automotive Insiders niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. Automotive Insiders aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties, banners of andersoortige (electronische) dragers van commerciële boodschappen.

ARTIKEL 15: OVERDRACHT

De rechten en/of plichten van Opdrachtgevers uit hoofde van onder deze voorwaarden tot stand gekomen overeenkomsten kunnen niet worden overgedragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Automotive Insiders.

 

ARTIKEL 16: WIJZIGINGEN VOORWAARDEN

Automotive Insiders is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Automotive Insiders zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken. Indien de Opdrachtgever binnen 1 maand na de wijziging aangeeft de gewijzigde voorwaarden niet te willen accepteren, wordt de overeenkomst voorgezet op basis van de eerder overeengekomen voorwaarden tenzij dit in redelijkheid niet van Automotive Insiders kan worden verlangd.

 

ARTIKEL 17: PERSOONSREGISTRATIE

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met Automotive Insiders wordt aan Automotive Insiders toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Automotive Insiders uitsluitend gebruiken voor eigen activiteiten, behoudens het hierna onder lid 2 bepaalde. Het beheer van de verkregen persoonsgegevens gebeurt op de wijze die de wet voorschrijft.
 2. Door de aanmelding voor een evenement of cursus wordt aan Automotive Insiders de uitdrukkelijke toestemming verleend voor het plaatsen van de naam, bedrijfsnaam en functie van elke deelnemer of cursist aan een evenement casu quo cursus op een deelnemerslijst, welke openbaar is.

 

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT/COMPETENTIE

 1. Op alle offertes, (algemene) aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Automotive Insiders en overeenkomsten tussen Automotive Insiders en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit enige overeenkomst tussen Automotive Insiders en Opdrachtgever zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement waar Automotive Insiders is gevestigd.

Terzake van de Automotive Insiders Sociëteit gelden tevens de navolgende bijzondere bepalingen. De algemene bepalingen zijn niet van toepassing voor zover daarvan in deze bijzondere bepalingen van wordt afgeweken.

  

BIJZONDERE BEPALINGEN AUTOMOTIVE INSIDERS SOCIËTEIT

  

ARTIKEL 1: LIDMAATSCHAP

 1. Het lidmaatschap van de Automotive Insiders Sociëteit is geen lidmaatschap in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Het lidmaatschap van de Automotive Insiders Sociëteit is persoonsgebonden en kan derhalve niet onderling worden geruild of aan een ander worden overgedragen.
 3. Automotive Insiders behoudt zich het recht voor een aanmelding voor het lidmaatschap te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 4. Het lidmaatschap van de Automotive Insiders Sociëteit wordt in deze voorwaarden tevens aangeduid als abonnement.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

De overeenkomst met betrekking tot het lidmaatschap van de Automotive Insiders Sociëteit tussen Opdrachtgever en Automotive Insiders komt tot stand, door de verzending van de bevestiging door Automotive Insiders volgend op een door Opdrachtgever ingestuurde aanmelding. Onder aanmelding wordt verstaan de door Opdrachtgever ingestuurde (electronische) aanmeld- of inschrijfformulier, een email- of faxbericht of een anderszins (schriftelijk) stuk waaruit de aanmelding casu quo inschrijving van de Sociëteit blijkt. Het insturen van de aanmelding door de Opdrachtgever, kan per post, fax, email of internet geschieden. Automotive Insiders kan de bevestiging per post, fax of email verzenden. Slechts volledig en correct ingevulde antwoordkaarten en aanmeld- of inschrijfformulieren kunnen door Automotive Insiders in behandeling worden genomen.

  

ARTIKEL 3: LOOPTIJD, OPZEGGING

 1. Het abonnement van de Sociëteit heeft, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een looptijd van twaalf maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de eerste maand van het betreffende kwartaal, waarin de overeenkomst tot stand is gekomen. Voor de bepaling van een kwartaal wordt de jaarkalender als uitgangspunt genomen.
 2. Het abonnement wordt telkens stilzwijgend tegen de dan geldende prijs met een zelfde periode als de lopende verlengd, tenzij het Sociëteitslid het abonnement schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Elke opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden en dient door Automotive Insiders uiterlijk twee maanden voorafgaand aan het einde van de lopende periode te zijn ontvangen. Opzegging geeft geen recht op terugbetaling van de verschuldigde gelden in lopende abonnementsperiode.
 3. In afwijking van lid 2 geldt dat Sociëteitsleden die kwalificeren als consumenten het abonnement van de Sociëteit na het verstrijken van de overeengekomen looptijd van twaalf maanden vrij kunnen opzeggen met inachtname van een opzegtermijn van een maand.
 4. De ingevolge een abonnement door het Sociëteitslid verschuldigde bedragen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Breda, 9 oktober 2013. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30220753.